Zakres usług

Oferuję kompleksowe wsparcie prawne z wielu dziedzin prawa. Skutecznie i rzeczowo udzielę Państwu niezbędnego wsparcia.

SPECJALIZACJE

Jak mogę Państwu pomóc?

Zakres mojej specjalizacji obejmuje rozwiązywanie problemów prawnych klientów indywidualnych i biznesowych. W pracy ze swoimi Klientami wykazuję się daleko idącym zaangażowaniem i skupieniem na realizację wcześniej postawionych celów. Zależy mi na tym, aby w wyniku skorzystania z usług mojej Kancelarii Prawnej, w Państwa życiu pojawiła się wartość dodana, zwykle w postaci korzystnego rozwiązania problemu prawnego lub minimalizacji ewentualnych negatywnych konsekwencji prawnych.

Na pierwszym spotkaniu w mojej Kancelarii Prawnej wsłucham się w Państwa sprawę i dokonam wstępnej identyfikacji problemu prawnego. Następnie przedstawię Państwu konkretne kroki, które będą zmierzały do rozwiązania rzeczonych komplikacji, jednocześnie obrazując zagrożenia, na które mogą Państwo napotkać podczas trwania postępowania.

Dla przedsiębiorców mogę zaoferować stałą lub doraźną pomoc prawną. Rodzaj współpracy zależy od Państwa potrzeb i zapatrywań biznesowych. Jeżeli podczas wykonywania działalności gospodarczej cyklicznie napotykacie się Państwo na problemy prawne, najlepszym wyborem będzie nawiązanie stałej współpracy z moją Kancelarią Prawną. Wówczas przejmuję na siebie rozwiązywanie wszystkich bieżących problemów prawnych z wielu dziedzin prawa. W ramach doraźnej współpracy przyjmuję zlecenie na rozwiązanie konkretnego problemu prawnego.

Dla klientów indywidualnych świadczę usługi z wielu dziedzin prawa, w szczególności z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego, karnego oraz administracyjnego. Posiadam niezbędne doświadczenie, aby skutecznie zidentyfikować i rozwiązać w zasadzie każdy problem prawny, na który możecie Państwo napotkać podczas życia codziennego.

Warunki współpracy z moją Kancelarią w zakresie wynagrodzenia za świadczenia prawne zostały opisane w zakładce „Honorarium”. Zapraszam Państwa do zapoznania się z rzeczonymi zasadami.

Jeżeli zatem poszukujecie Państwo Kancelarii Prawnej, w której otrzymacie bardzo wysoką jakość usług, przy jednoczesnym przyjaznym i wyrozumiałym podejściu do Państwa problemów, zapraszam do nawiązania kontaktu z moją Kancelarią. Do Państwa dyspozycji pozostawiam trzy sposoby kontaktu, a mianowicie numer telefonu, adres e-mail oraz formularz kontaktowy. W sprawach pilnych, zwykle z zakresu materii karnej, proszę o kontakt telefoniczny. Będę wówczas w stanie udzielić Państwu natychmiastowego wsparcia.

 

Prawo cywilne

Prawo cywilne jest jedną z najbardziej rozbudowanych dziedzin prawa. Składa się z kilku działów, a mianowicie z części ogólnej, rzeczowej, spadkowej, rodzinnej i zobowiązaniowej. Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna obejmuje w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, sporządzanie projektów umów cywilnoprawnych, reprezentowanie Klientów przed sądami wszystkich instancji oraz urzędami, udział w negocjacjach oraz postępowaniach mediacyjnych jak również windykację należności. Najczęściej prowadzę sprawy o zapłatę, ochronę prawa własności, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, odszkodowania i zadośćuczynienia, eksmisję, naruszenie dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych, ustanowienie służebności, ubezwłasnowolnienie, wykonywanie obowiązków umownych. Wyżej wskazany katalog spraw ma charakter przykładowy, prowadzę również inne sprawy, które swoim zakresem obejmują materię cywilną. Jeżeli zatem poszukujecie Państwo profesjonalnego i rzetelnego wsparcia prawnego z zakresu prawa cywilnego, zapraszam do nawiązania kontaktu.

Zakres specjalizacji

Dokumenty podpis

Zakres specjalizacji

Dzieciaki trzymają się za ręce

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne reguluje stosunki prawne obowiązujące w rodzinie. Dotyka szczególnie delikatnej i intymnej sfery życia człowieka, dlatego wiążą się z nim zwykle bardzo duże emocje. Zajmuję się prowadzeniem wszystkich spraw, które mogą pojawić się na gruncie prawa rodzinnego. W szczególności prowadzę sprawy o rozwód, separację, alimenty, podział majątku wspólnego małżonków, ustalenie kontaktów z małoletnimi dziećmi, ustalenie opieki, ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustanowienie rozdzielności majątkowej. Problemy prawne z zakresu prawa rodzinnego potrafią ukształtować wiele lat życia. Z pomocą mojej Kancelarii będziecie Państwo w stanie znacząco zwiększyć swoje szanse na uzyskanie korzystnego i sprawiedliwego rozstrzygnięcia.

Prawo spadkowe

Spadek stanowi ogół praw i obowiązków osoby fizycznej, które w momencie jej śmierci, czyli w momencie otwarcia spadku, przechodzą na inne, określone przez przepisy prawa osoby. Zespół norm prawnych, który określa zasady rzeczonego przejścia (dziedziczenia) określany jest mianem prawa spadkowego. Moja Kancelaria Prawna świadczy kompleksowe usługi z tej dziedziny prawa. Prowadzę wszystkie sprawy z zakresu dziedziczenia ustawowego i testamentowego, a w szczególności sprawy o uznanie za niegodnego dziedziczenia, zachowek, wykonanie zapisu, zabezpieczenie spadku, ogłoszenie testamentu, stwierdzenie nabycia spadku, stwierdzenie nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego, dział spadku, odrzucenie lub przyjęcie spadku.

Zakres specjalizacji

Testament

Zakres specjalizacji

Kajdanki na rękach

Prawo karne

Prawo karne to w największym możliwym skrócie zbiór przepisów, który określa czyny zabronione oraz konsekwencje ich popełnienia. Brak należytej taktyki procesowej oraz reprezentacji prawnej może sprawić, że skutki prawne popełnionego czynu mogą być daleko idące. Świadczę kompleksowe usługi z zakresu prawa karnego, w tym prawa karnego wykonawczego i prawa karnego skarbowego. Reprezentuję swoich Klientów na każdym etapie postępowania, to jest co do zasady na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego, nie wyłączając postępowania przed Sądem Najwyższym. Na początkowym etapie sprawy ustalam taktykę procesową, którą następnie konsekwentnie realizuję. Jeżeli zatem poszukujecie Państwo prawnika, który posiada niezbędne doświadczenie i wiedzę z prawa karnego, zapraszam do nawiązania kontaktu.

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne to zbiór przepisów prawnych, który reguluje stosunki prawne między różnymi podmiotami (często osobami fizycznymi i prawnymi), a organami administracji państwowej oraz organami samorządu terytorialnego. Świadczę usługi z zakresu prawa administracyjnego. Pomoc prawna polega w szczególności na sporządzaniu wszelkiego rodzaju środków odwoławczych (skarg, odwołań, zażaleń, wniosków o wznowienie postępowania, kasacji), a także sprowadza się do reprezentacji przed organami administracji publicznej i przed sądami administracyjnymi. Jeżeli zatem doświadczacie Państwo problemów prawnych z zakresu prawa administracyjnego i poszukują Kancelarii, która posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju spraw, zapraszam do nawiązania kontaktu.

Zakres specjalizacji

Księgi i młot

Zakres specjalizacji

Uścisk dłoni

Obsługa prawna firm

Profesjonalna obsługa prawna przedsiębiorców stanowi filar działalności mojej Kancelarii Prawnej. Problemy prawne podczas prowadzenia działalności gospodarczej mogą się pojawić – jest to zjawisko absolutnie normalne. Im większa skala przedsięwzięcia biznesowego, tym problemy prawne mogą mieć poważniejszy charakter. Odpowiedzialne podejście do rzeczonych komplikacji wymaga, aby jak najszybciej podjąć działania zmierzające do ich korzystnego rozwiązania. Tym właśnie zajmuje się moja Kancelaria Prawna. Podczas pracy nad Państwa sprawą nie tylko będę zmierzać do rozwiązania problemu prawnego, ale również postaram się, aby Państwa cele biznesowe dalej mogły być realizowane. Dzięki skorzystaniu z moich usług będziecie mogli Państwo poczuć się bezpiecznie w sferze prawnej i skupić się na tym co robicie najlepiej – na prowadzeniu swojej firmy.